Privacyverklaring

Badmintonvereniging Dynamo Neede
Sport- en Recreatiecentrum ’t Spilbroek
7161 NB Neede

is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bvdynamoneede.nl
contact@bvdynamoneede.nl

Kees Elzinga is de Functionaris gegevensbescherming van Badmintonvereniging Dynamo Neede.
Hij is te bereiken via voorzitter@bvdynamoneede.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Badmintonvereniging Dynamo Neede verwerkt de persoonsgegevens van haar leden doordat die gebruik maken van haar diensten en/of omdat haar leden deze zelf aan Badmintonvereniging Dynamo Neede hebben verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze gegevens zijn een onderdeel van het aanmeldingsformulier:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Badmintonvereniging Dynamo Neede verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is (zonder voorlegger gekopieerd) indien dit als legitimatiebewijs is aangeleverd;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouder(s)/verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u als (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid er van overtuigd bent dat Badmintonvereniging Dynamo Neede zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@bvdynamoneede.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Badmintonvereniging Dynamo Neede verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze leden hun sport te kunnen laten uitoefenen;
 • Om contributies van onze leden te kunnen innen;
 • Om aan onze leden een nieuwsbrief en/of andere relevante informatie te kunnen versturen;
 • Om onze leden te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Badmintonvereniging Dynamo Neede verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die zij nodig hebben voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Badmintonvereniging Dynamo Neede neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid van Badmintonvereniging Dynamo Neede) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Badmintonvereniging Dynamo Neede bewaart de persoonsgegevens van haar leden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Het aanmeldformulier: Tot 2 jaar na einde lidmaatschap;
 • Kopie rijbewijs, paspoort of identiteitskaart – indien dit als legitimatiebewijs wordt aangeleverd: Tot 2 jaar na einde lidmaatschap;

Delen van persoonsgegevens met derden

Badmintonvereniging Dynamo Neede verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Badmintonvereniging Dynamo Neede gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ieder(e) (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid heeft het recht om  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft ieder(e) (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid het recht om zijn/haar eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Badmintonvereniging Dynamo Neede.

Verder heeft Ieder(e) (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat diegene bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van hem/haar tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar hem/haar of een ander, door hem/haar genoemde organisatie, te sturen.

Ieder(e) (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn/haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn/haar toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens sturen naar contact@bvdynamoneede.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door (de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van) een lid is gedaan, vragen wij hem/haar een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie de volgende onderdelen zwart:

 • uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • paspoortnummer
 • Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy.

Badmintonvereniging Dynamo Neede reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

Wij willen (de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van) een lid er tevens op wijzen dat hij/zij de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Badmintonvereniging Dynamo Neede neemt de bescherming van haar leden serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een (ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van een) lid de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@bvdynamoneede.nl