Algemene Ledenvergadering 2019

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op MAANDAG  27 MEI om 20.00 uur bij onze voorzitter thuis. ( Oude Eibergseweg 12c, Neede )

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslagen
 5. Verslag Kas Controle Commissie
 6. Benoeming leden Kas Controle Commissie
 7. Financiën
 8. Begroting
 9. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Penningmeester, Daniel Mol
 • Statutair aftredend en wel herkiesbaar: Voorzitter, Kees Elzinga
 1. Nieuwsbrief / Website
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

We hopen op uw komst,

Met vriendelijke groet,

Geja Brockötter,

Namens badmintonvereniging Dynamo Neede